(?-197)người Kỷ Ngô, quận Trần Lưu. Ông có tướng mạo khôi ngô, sức khỏe hơn người, có chí hướng, thích làm điều nghĩa hiệp.Ông là người võ nghệ cao cường, trung thành tận tụy.Trận Bộc Dương 'Thiết Kích Hiển Uy' thập kích thập mạng ,Trận Uyển Thành 'Tay Không Bắt Giặc' tả xung hữu đột , dẫu mất mạng vẫn dọa địch không dám tiến công , giúp Tào Tháo chạy thoát.
Bảng Xếp Hạng